Medezeggenschapsraad (MR)

 

De medezeggenschapsraad bestaat uit een aantal ouders en een aantal leerkrachten en deze mensen vertegenwoordigen het hele team en alle ouders in de MR. De leden van de MR worden gekozen door de groep waar ze uit voortkomen. De leden van de MR hebben een zittingsperiode van vier jaar.

De MR heeft een taak ten aanzien van alle zaken die de school aangaan. Daarover kan de MR advies uitbrengen aan het bevoegd gezag van onze school, het bestuur of de directie. Verder moet het bevoegd gezag en/of de directie over een aantal zaken waarover men besluiten wil nemen, eerst de MR om instemming of advies vragen. MR vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata vind u in de kalender.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter Tamara Gorski